Djelatnosti

Ekologija i prirodna baština

Očuvanje flore i faune


Očuvanje flore i faune našeg otoka na svim nivoima.

Kontrola i suzbijanje eventualnih zagađenja mora, priobalja i unutrašnjosti otoka. Alarmiranje nadležnih institucija RH u svim slučajevima incidenata i obavještavanje javnosti o tekućoj situaciji eventualnih incidenata.

Kulturna baština


Popis materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, kontrola stanja istih i briga za očuvanje, te eventualnu restauraciju oštećene ili devastirane građe.

Poseban akcent na očuvanje starih napjeva, glagoljaškog pjevanja u sakralnim objektima našeg kao i susjednih otoka. Potraga za sličnom kulturnom tradicijom ovog segmenta na svim jadranskim otocima.

Suzbijanje siromaštva i promicanje nataliteta


Aplikacije prema svim vrstama EU i fondova RH ovog segmenta, a u smjeru pomoći ciljanim skupinama vezanim uz siromaštvo i zagovaranja politike podizanja kvalitete demografske slike kako našeg tako i ostalih jadranskih otoka.

Promicanje zdravih načina življenja


Aplikacije prema svim vrstama EU i fondova RH ovog segmenta, a u promicanju zdravih načina življenja, sa posebnim akcentom na edukaciju djece i mladih ka konzumaciji maslinovog ulja kao visoko vrijedne prehrambene namirnice, sa naglaskom na edukaciju stanovništva unutrašnjosti RH.

Posebna pažnja prema povezivanju ranjivih skupina društva (djeca i mladi s Down sindromom, autistična djeca), inkluzija istih dobnih skupina sa namjerom ka dolasku do svih ciljeva naše Udruge.